Wenst u al uw data te verwijderen?
Dat kan u zelf doen via de 'vragen' sectie op uw profielpagina, uw gegevens worden dan direct en volledig automatisch verwijderd. Inloggen kan op app.mijnkwartier.be.
Heeft u geen toegang meer tot uw profiel? Dan kan u ons een e-mail sturen naar  privacy @ coachteam.com, deze e-mail moet verstuurd worden via het adres dat bij ons gekend is. 


Privacy & Cookie-policy 

Laatste revisie 24/03/2022.

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Coachteam bvba, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 39, KBO 0835.283.628 (hierna: “Coachteam”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Websites Mijnkwartier.be, Mijnkwartier.nl, 15minutes4me.com, mes15minutes.com, Mis15minutos.com, miei15minuti.com, Paulkoeck.com, Erickson.be, stressbegeleiding.be, Meineviertelstunde.com, kopan.be, coachteam.com en coachteam.net en door het gebruik van de op deze website vermelde emailadressen en voorziene invulformulieren, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord.

 

Artikel 1 – Algemeen

Coachteam stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Coachteam.

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie bij uw bezoek aan onze website: uw IP-adres, surfgedrag op onze website, de zoektermen die u naar onze website geleid hebben en desgevallend de antwoorden die u geeft op onze intake vragenlijst;
 • Categorie 2: bij registratie als accounthouder of bij informatieverzoeken: uw naam, e-mail en eventueel uw accountwachtwoord en uw IP adres;
 • Categorie 3: bij aankoop online: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, taalvoorkeur, uw betaalgegevens en uw IP adres, geboortedatum;
 • Categorie 4: bij het volgen van zelfhulpsessies: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, taalvoorkeur, geboortedatum, de antwoorden die u geeft op onze vragenlijsten, uw surfgedrag op onze website, contextinformatie waarover wij gebeurlijk kunnen beschikken en uw IP adres;
 • Categorie 5: indien u dienstenleverancier van Coachteam bent: uw naam, voornaam, adres, vennootschapsgegevens, KBO/BTW, e-mail, telefoon, uw betaalgegevens.

 

2.2. Coachteam kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Coachteam zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Coachteam om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren, statistische en wetenschappelijke doeleinden die ons toelaten de werking van onze dienstverlening te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze organisatie en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming of ons gerechtvaardigd belang;
 • Categorie 3: de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.
 • Categorie 4: het effectief verstrekken van onze zelfhulpsessies, gekoppeld aan wetenschappelijk en statistisch onderzoek en data-analyse die op zijn beurt de werking van onze website en ons dienstverleningsconcept moet verbeteren en versterken;
 • Categorie 5: het beheer van uw leveranciersrelaties met ons.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketing materiaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Coachteam uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Coachteam, haar producten en/of diensten. Coachteam kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Coachteam bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

 

3.3. Doorgifte aan derden:

Coachteam zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Coachteam uw gegevens aan genoemde derde bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Coachteam zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

In casu kunnen uw gegevens om puur organisatorische redenen gebeurlijk gedeeld worden met onze partners, hierin onder andere begrepen onze bank Argenta, payment providers (Mollie en Paypal), verzekeraars, zelfstandige medewerkers, websitebeheerder, IT-leveranciers, online tools en softwareproviders zoals oa Google Analytics, Vimeo, CrazyEgg, Mailgun en andere, boekhouder, interimkantoor (voor wat betreft onze medewerkers) …

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Coachteam, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Coachteam failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Coachteam geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

 

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Coachteam uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Coachteam zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Organisatie en U.

Categorie 1, 2 en 4: Omwille van de aard van onze dienstverlening en van de problematieken waarvoor u bij ons terecht kan, alsook omwille van de grootschalige wetenschappelijke en statistische analyses die wij (steeds waar mogelijk anoniem of versleuteld) die wij permanent uitvoeren en op basis waarvan wij op constante basis onze hulpverleningsmodellen kunnen verbeteren en versterken, worden uw gegevens in principe voor onbeperkte tijd bewaard.

Categorie 3 en 5: Boekhoudkundige gegevens, facturen en administratieve documenten worden in principe bewaard gedurende 10 jaar, tenzij een specifieke situatie zou vereisen om individuele gegevens langer te bewaren.

 

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Coachteam. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen kan aanvoeren.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.6. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat activiteiten die het opbouwen van een geïndividualiseerd profiel van u noodzakelijk maken.  Op basis van uw geïndividualiseerd profiel worden door onze software gebeurlijk geautomatiseerde beslissingen genomen die een impact kunnen hebben op uw persoonlijk begeleidingstraject.  Dit is inherent aan onze dienstverlening en u beseft dit ongetwijfeld indien u voor ons kiest, maar de GDPR vraagt van ons dat wij u hier expliciet op wijzen.

U beschikt over een recht van verzet tegen profiling en de geautomatiseerde verwerking van Uw persoonsgegevens indien u daarvoor ernstige en legitieme redenen kan aanvoeren.

 

5.7. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy @ coachteam.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische  Gegevensbeschermingsautoriteit : Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel : +32 (0)2 274 48 00, Fax : +32 (0)2 274 48 35, contact @ apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Coachteam aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en zelfstandige partners.

Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Coachteam en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

 

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

 

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

 

Functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
_mkUser Eigen site Aanpassen zelftest op basis van interesse gebruiker 2y
analysis Eigen site Aanpassen zelftest op basis van interesse gebruiker 2y
    Functionele cookies om u te authenticeren wanneer u inlogt  

 

Niet-functionele cookies

Naam Herkomst Functie Bewaartijd
_ga

_gid
_gat

AMP_TOKEN

_gac_<property-id>

__utmx

__utmxx

__utma

__utmt

__utmb

__utmc

__utmz

__utmv

_gaexp

Google Analytics

 

Het gebruik van onze website volgen

 

2y
vuid
vimeo
​​​​​​​vimeo_player
Vimeo Tracking vimeo 2y
  Crazy Egg Heatmaps 2y

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

 

8.4. Uw toestemming:

Door uw eerste bezoek aan onze Website aanvaard u het gebruik van Cookies. U kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar privacy@coachteam.com of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http :// www. allaboutcookies. org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http :// www. youronlinechoices. eu/

 

Artikel 9 – Geschillen

Op deze Privacy Policy is enkel het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen in verband met deze Privacy Policy zullen exclusief worden behandeld door de rechtbanken van Antwerpen in België.

Bij interpretatie geschillen primeert de Nederlandse tekst van deze Privacy Policy.